Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Πανήγυρις της ενορίας Υπαπαντής του Σωτήρος Βεροίας-Αγιασμός στο νεο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας.Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, εορτή της Υπαπαντής του Σωτήρος, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας λειτούργησε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Υπαπαντής στη Βέροια, όπου και κήρυξε το θείο λόγο.
Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας ο σεβασμιώτατος τέλεσε αγιασμό στο νέο πνευματικό κέντρο της ενορίας.


Η ομιλία του σεβασμιωτάτου
«Καί ελόγησεν α­τούς Συμεών».
ορτή τς παπαντς το Κυρίου σήμερα καί κκλησία μας τιμ τό γεγονός ς τό πρτο δη­μόσιο γεγονός τς πι­γείου ζω­ς το Χρι­στο μετά τή γέννησή του. Παναγία καί ωσήφ πηγαίνουν στόν ναό το Σολομντος γιά νά προσφέρουν τήν ρισμένη πό τόν Μω­σαϊκό νόμο θυσία γιά τό τεσσαρακονθήμερο βρέ­φος. Πηγαίνουν πό σε­βασμό πρός τόν νόμο, χωρίς νά σκεφθον καί νά συνειδητοποιή­σουν τι τό βρέφος πού κρα­τον στήν γκάλη του εναι διος Θεός.
δηγον, λοιπόν, τόν νανθρωπήσαντα Θεό στόν οκο το Πα­τρός του, χι γιά νά ελο­γη­θε πό τόν Θεό, λ­λά γιά νά λάβουν ο διοι τήν ελογία.
δη­γον τό βρέφος η­σο στόν ναό το Θεο γιά νά κούσουν τόν Συ­με­ών νά ελογε τόν Θεό «τι εδον ο ­φθαλ­μοί» του «τό σω­τή­ριον» το Θε­ο, καί γιά νά ντι­λη­φθον πό­­σο μεγάλη ε­ναι ε­λογία πού λα­βαν ο διοι πό τόν Θεό νά ξι­ωθον νά κρατή­σουν στά χέρια τους τόν Υό του καί σω­τρα το κόσμου, λλά καί γιά νά δεχθον τήν ε­λο­γία το δι­καίου Συ­μεών.
σφαλς, δελφοί μου, Παναγία καί ωσήφ δέν εχαν νάγ­κη πό τήν ελογία το Συμεών, γιατί εχαν λά­βει πρίν πό ατή τήν ελογία το Θεο ποος πέλεξε νάμε­σα πό τά κατομμύρια τν γυναικν τήν Πα­να­γία ς Μητέρα το Υο του καί τόν ω­σήφ ς προστάτη της. μως Παναγία καί ωσήφ δέν σκέπτονται μέ α­τόν τόν τρόπο. Δέν σκέ­πτονται τι μπο­­ρον νά θετήσουν τήν ντολή το Θεο καί νά παρακάμψουν τόν νόμο του. Καί πι­βε­­βαι­ώνονται πό τόν διο τόν Χριστό, πο­ος θά διακηρύξει τι «οκ λ­θον κατα­λ­­σαι τόν νόμον λλά πλη­ρ­σαι».
τήρηση τν ντο­λν το Θεο καί ε­λογία το Θεο πού προ­κύπτει πό ατήν, ε­ναι δύο πό τά στοι­χεα πού μς πενθυ­μί­ζει κκλησία μας μέ τή σημερινή μεγάλη ορ­τή τς παπαντς το Κυρίου.
ελογία το Θεο εναι, δελφοί μου, α­τό πού χουμε λοι μας ­νάγκη στή ζωή μας. Μπορε νά χουμε τά πάντα, μπορε νά μήν μς λείπει τίποτε, λλά χω­ρίς τήν ε­λο­γία το Θε­ο τίποτε δέν χει ση­μα­σία καί ξία. ε­λογία το Θεο εναι α­­τή πού πληρο καί ναπαύει τήν ψυχή μας· εναι ατή πού δί­νει νόημα καί περιεχό­με­νο σέ ,τι καί ν πο­κτο­με μέ κόπο καί προ­σπά­θεια στή ζωή μας· εναι ατή πού κατα­ξιώ­νει καί γιάζει τίς προ­σπά­θει­ές μας, τόν γ­να μας, τά γαθά μας καί τή ζωή μας.
ν­θρω­πος τς πο­χς μας χει δυστυχς ποβαθμίσει τή σημα­σία τς ελο­γίας το Θε­ο στή ζωή του. Τήν χει ξε­χάσει, τήν χει δια­γράψει πό τή ζωή του, καί στή συνέχεια πορε για­τί εναι νι­κανο­ποί­η­τος πό τά πάν­τα, γιατί ασθάνεται δυστυχής, γιατί παρά τή σχετική εμάρεια καί τήν νεση μέσα στήν ποία ζε, ασθάνεται να κε­νό στήν ψυχή του, α­σθά­νεται μία λ­λειψη πού δέν μπορε νά προσ­­­διορίσει.  Καί παρ λα ατά δυνατε νά συνειδη­τοποιήσει τι α­τό πού το λείπει ε­ναι ε­λογία το Θε­ο. Εναι χάρη το Θε­ο πού ρ­χεται στή ζωή μας, ταν τηρομε τίς ν­το­λές το Θεο, ταν προ­σ­παθομε νά ζομε σύμ­­­φωνα μέ α­τές, ταν γωνιζό­μα­στε νά τίς φαρμόζουμε. Εναι χάρη καί ε­λογία το Θεο πού ρ­χεται στή ζωή μας, ταν τή ζητομε πό τόν Θεό, ταν τόν πα­ρακαλομε νά μς τήν δώσει, ταν τήν πι­κα­λούμεθα σέ ,τι κά­νου­με στήν κα­θη­­­μερινή μας ζωή. Νο­μίζουμε, ­δελ­φοί μου, τι ρκον ο δικές μας δυνάμεις καί ο δικές μας κανό­τητες καί ξε­χνομε τόν Θεό καί δέν στρεφόμα­στε πρός Α­τόν, ταν ρχίζουμε τήν μέρα μας, ταν ρ­­­χίζουμε τήν ργασία μας, ταν κάνουμε τι­δήποτε στή ζωή μας.
Ξεχνομε τι καί ο δυ­­­νάμεις καί ο κα­νό­τητές μας πό τόν Θεό προέρχονται καί σ α­τόν τίς φείλουμε. Ξε­χνο­με τι Θεός δέν θέλει κάτι πό τή ζωή μας, δέν θέλει νά πεμ­βαίνει σ ατή νά μς καταδυναστεύει. Θέλει ς στοργικός πατέρας νά μς στηρίζει καί νά μς νισχύει μέ τήν ε­λογία του πού μς τήν προσφέρει μέ γάπη μέ­σω τς κκλησίας, τν γιαστικν πρά­ξε­ων καί τν μυστη­ρίων της.
 Γι ατό, λοιπόν, δελ­φοί μας, ς διδαχθομε πό τό παράδειγμα τς Παναγίας μας καί το δικαίου ωσήφ πού προ­σάγουν σήμερα τόν Χριστό στόν ναό το Θεο καί λαμβάνουν τήν ελογία το Θεο πό τόν πρεσβύτη Συ­μεών, καί ς συνειδη­το­ποιή­σουμε τή σημα­σία τς ελογίας το Θεο καί στή δική μας ζωή, καί τήν καθημε­ρινή καί τήν πνευματι­κή. Καί ς μήν τήν ρνούμεθα. ς τήν ζη­τομε καί ς τήν πι­διώ­κουμε μέ ταπείνω­ση, ζντας σύμφωνα μέ τό θέλημα το Θεο καί παρακα­λ­­ντας τον πάν­τοτε νά ε­λογε τή ζωή μας καί τίς προ­σπά­θειές μας γιά νά ε­ο­δονται καί νά πιτυγ­χάνουν καί γιά νά προ­ο­δεύ­ουμε πρός τό γα­θό μέ τή χάρη καί τή βοή­θειά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...