Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Πανηγύρισε ο ιερός ναός αγίου Φωτίου στη Βεργίνα.Το διήμερο 5 και 6 Φεβρουαρίου πανηγύρισε ο ιερός ναός αγίου Φωτίου στη Βεργίνα.
Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ενώ το θείο λόγο κήρυξε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης Ιερεμίας Γεωργαλής, αρχιερατικός επίτροπος Βεργίνας.
Το πρωί της εορτής ο σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε τη θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο.

Η ομιλία του σεβασμιωτάτου
νάμεσα στούς κορυ­φαί­ους θεολόγους καί εράρχες τς κκλη­σί­ας μας συγκαταρι­θμε­ται ορταζόμενος σή­μερα γιος πατριάρ­χης Κωνσταντι­νου­πό­λεως, Μέγας Φώτιος, πού τιμήθηκε καί τιμται χι μόνο γιά τήν κατά κό­σμον σοφία του λλά καί γιά τήν κατά Θεόν σοφία του· πού τιμται γιατί χι μόνο να­δεί­χθηκε ποιμέ­νας καλός τν λογικν προβάτων πού το μπιστεύθηκε Θεός, καί τά ποα προ­στά­τευσε πό τούς βα­ρες λύκους πού τά πει­­λοσαν, λλά καί γιατί ­νοι­ξε μέ τίς μ­πνευ­σμένες εραπο­στο­λές πού ρ­γά­νωσε τήν αλή τς ρθοδόξου κκλησίας καί γιά κε­να τά λο­γι­κά πρό­βα­τα πού βρι­σκό­ταν μακρυά πό τή μάνδρα το Χρι­στο καί ζοσαν «ν σκότει καί σκι θα­νά­του».
Γόνος εσεβος οκο­γενείας πού δοκιμά­σθη­κε πειδή δέν συμ­με­ριζόταν τίς εκονομα­χικές πόψεις τν βυ­ζαν­τινν ατοκρα­τό­ρων τς ποχς τους, πέκτησε σπουδαία μόρ­­­φωση, ποία σέ συνδυασμό μέ τά πολλά χαρίσματα γιά τά ποα διακρινόταν το νοιξε τόν δρόμο γιά μία λαμ­πρή καί ξιοζή­λευτη σταδιοδρομία στήν α­το­κρατορική αλή το Βυζαντίου καί τόν κα­νε σεβαστό κόμη καί στόν διο τόν α­το­κρά­τορα πού το μπι­στεύ­θηκε τή μόρφωση τν παιδν του. 
μως ν­τυπωσιακή σταδιο­δρομία του δέν πρξε μπόδιο γιά τόν Μέγα Φώτιο νά κούσει τήν κλήση του Θεο καί νά γκαταλείψει τά πάντα προκειμένου νά φιε­ρώσει τή ζωή του καί τίς δυνάμεις του στή διακονία τς κ­κλη­σίας.
σως βέβαια κάποιοι θά πον τι δέν εναι καί μεγάλη θυσία, φο γκατέλειψε μέν τήν θέ­ση του στά νάκτορα, νλθε μως στόν πε­ρίοπτο πατριαρχικό θρό­­­νο τς Κωνσταν­τι­νουπόλεως. μως, ­δελφοί μου, Μέγας Φώτιος δέν θεώρησε τόν πατριαρχικό θρόνο ς θέση περοχς λλά ς θέση διακονίας καί προσφορς στήν κ­κλη­σία. Διότι τά χρόνια τς πατριαρχείας του δέν ταν οτε μόνο ε­χάριστα καί κύμαντα λλά καί γεμάτα πόνο, δύνη, δοκιμασίες, διωγ­μούς κόμη καί καθαίρεση πό τόν πατριαρχικό θρόνο.
μέγας Φώτος ντι­με­τώ­πισε καί τήν χθρα τν ν­θρώπων, τό φθόνο καί τό μί­σος τν σχυ­ρν, λλά καί τόν πόλεμο καί τή μάχη προ­κειμένου νά περα­σπισθε τήν πα­ρακα­τα­θήκη τς πίστεως πού το νέθεσε κκλη­σία το Xρι­στο καί νά τήν παραδώσει νόθευ­τη στούς περχο­­μέ­νους, τσι στε καί μες σή­με­ρα νά μπο­ρομε νά λατρεύουμε τόν Θεό ρ­θοδόξως. 
πρόνοια το Θεο τόν ρισε πλοηγό το σκάφους τς κκλη­σίας σέ μία ποχή κατά τήν ποία κκλησία τς Pώμης προσπα­θοσε νά πιβάλλει τίς δικές της κακο­δοξίες σχετικά μέ τό γιο Πνεμα καί πιχειροσε νά ποδουλώσει τήν κατ να­τολάς κ­κλησία στό κυριαρχικό της πρω­τεο. Tότε πατριάρ­χης Φώτιος ψω­­σε τή φω­νή του καί μέ σοφά πιχει­ρή­ματα ναντίον τν αρε­τι­κν διδα­σκα­λιν πού πρέσβευε κ­κλησία τς Pώ­μης περα­μύν­θηκε τν δικαίων τς ρθο­δόξου πί­στεως καί τς πα­τε­ρι­κς παραδό­σεως, θω­ρά­­κι­σε μέ τά σοφά  συγγράμματά του τήν ρ­θόδοξη κκλη­σία καί πίστη πό τίς πιθέσεις τν αρετι­κν καί κληρο­δότησε χι μόνο σέ μς λλά καί σέ πολ­­λούς «ν σκό­τει καί σκι θανά­του καθημένους» λα­ούς τή γνήσια ρθό­δοξη πί­στη τν πο­στόλων, τν μαρτύρων, τν πα­τέ­ρων, τν μολο­γη­τν, τν ­γίων καί ο­κου­μενικν Συνό­δων. 
σημερινή μνήμη το γίου καί θεο­φό­ρου πατρός μν Φωτίου το με­γάλου πενθυμί­ζει καί σέ μς, γαπητοί μου, τό χρέος νά βιώ­νουμε τήν ρθόδοξη πίστη χωρίς παρεκ­κλί­σεις καί χωρίς συμβιβα­σμούς. Mία πίστη καί μία ζωή προσαρ­μο­σμέ­νη στά μέτρα το κό­σμου καί τίς δυ­ναμίες μας εναι μάταιη, γιατί δέν εναι οτε ποδε­κτή οτε ρεστή στόν Θεό· κι ν μες δέν χουμε τά χαρί­σμα­τα καί τίς κανότητες το Mεγάλου Φωτίου γιά νά διδά­ξου­με τούς ν­θρώπους, μπορομε μως ζ­ντας συνειδητά τή χριστιανική μας ζωή νά διδάσκουμε μέ τό παρά­δειγμά μας τούς νθρώπους, στε νά ξιω­θομε καί ­μες διά πρε­σβειν το γίου Φωτίου νά γί­νου­με κληρο­νόμοι τς βα­σιλείας τν ορα­νν, τήν ποία καί κενος πολαμ­βά­νει.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...