Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς


 

«Ἔσοπτρον Θεοῦ, ἐγένου Γρη­γό­ριε· τό κατ᾽ εἰκόνα γάρ ἄσπιλον ἐτή­­ρησας … τό καθ᾽ ὁμοίωσιν ἀνε­λάβου».

Χαίρει καί ἀγάλλεται σήμερα ἡ Ἐκ­κλη­σία τοῦ Χριστοῦ. Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τόν δεύτερο θρί­αμ­βό της στό πρόσωπο καί τούς ἀγῶνες τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀρχιεπι­σκό­που Θεσσαλονίκης, τοῦ θαυμα­τουργοῦ.

Χαίρει καί ἀγάλλεται καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, διότι ὁ ἑορταζόμενος μέγας ἱεράρχης ἀλλά καί οἱ ἅγιοι ἀδελφοί καί ἀδελφές του ἁγίασαν μέ τήν παραμονή τους καί τήν ἄσκησή τους τήν πόλη τῆς Βεροίας καί τή Σκήτη της καί ἀποτελοῦν διαρκεῖς πρεσβευτές μας στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Πῶς ὅμως κατόρθωσε ὁ ἅγιος Γρηγόριος νά ὑποστηρίξει τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας καί νά κατατροπώσει τούς ἀσεβεῖς αἱρετικούς;

Τό κατόρθωσε γενόμενος, ὅπως ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, «ἔσοπτρον Θεοῦ». Τό κατόρθωσε, γιατί αὐτό πού ζοῦσε, αὐτό πού δίδασκε, αὐτό πού ἔπραττε ὁ ἅγιος Γρηγόριος δέν ἦταν δικά του ἔργα, ἀλλά ἔργα τοῦ Θεοῦ, καθώς ὁ ἴδιος ὑπῆρξε «ἔσοπτρον Θεοῦ», καθώς ἡ ζωή του ἀντανακλοῦσε ὡς καθρέπτης τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Τό κατόρθωσε, γιατί μέ τόν ἀγώνα του καί μέ τήν προσευχή του διατήρησε στήν ψυχή του ἄσπιλη τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί βάδισε πρός τήν ὁμοίωσή του, ἀκολουθώντας τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός.

Σ᾽αὐτή τήν πορεία του τίποτε δέν στάθηκε ἐμπόδιο. Οὔτε οἱ τιμές καί οἱ δόξες τοῦ κόσμου, οὔτε τά πλούτη καί οἱ ἀνέσεις πού τοῦ ἐξασφάλιζε ἡ ἀριστοκρατική του καταγωγή καί ἡ ἀγάπη τοῦ αὐτοκράτορος. Τά ἐγκατέλειψε ὅλα γιά νά ἐπιτύχει τόν στόχο του.

Καί ἀκόμη δέν στάθηκαν ἐμπόδια σ᾽ αὐτήν τήν πορεία του οὔτε οἱ δυσκολίες καί οἱ ἀντιξοότητες, οὔτε οἱ πειρασμοί καί οἱ διωγμοί, οὔτε οἱ ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν πού τόν ἀνάγκασαν νά ἐγκαταλείψει τό Ἅγιο Ὄρος καί νά ἔλθει στή Βέροια, οὔτε οἱ κατηγορίες καί οἱ συκοφαντίες παλαιῶν φίλων καί συνοδοιπόρων του.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς δέν ἐπέτρεψε κανένα ἀπό αὐτά νά ἀμαυρώσει τό ἔσοπτρο τῆς ψυχῆς του, ὥστε νά ἀκτινοβολεῖ πάντοτε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι ἀξιώθηκε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μεγάλων δωρεῶν ἀπό τόν Θεό. Ἀξιώθηκε νά γίνει θεατής τοῦ ἀκτίστου φωτός ἀλλά καί ὑπέρμαχός του ἔναντι ἐκείνων πού ἀμφισβητοῦσαν τή θεία του προέλευση καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Καί αὐτή τή χάρη ἐκήρυξε καί στήν Ἐκκλησία ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ὅπως ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, γιατί αὐτή ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο καί τόν ἀξιώνει νά ἐκπληρώσει τόν προορισμό τῆς ζωῆς του, πού εἶναι ἡ σωτηρία καί ἡ θέωση, δυνατότητα τήν ὁποία ἀμφισβητοῦσαν οἱ αἱρετικοί τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τούς ὁποίους ἐκεῖνος κατετρόπωσε μέ τόν λόγο καί μέ τά ἔργα του.

Τιμώντας σήμερα τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ καί ἔχοντας τήν εὔνοια ἀπό τόν Θεό νά εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἁγίους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἄς ἀγωνισθοῦμε καί ἐμεῖς, ἰδιαιτέρως τήν περίοδο αὐτή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά καθάρουμε τήν ψυχή μας ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρτίας, μέ τή νηστεία, τήν προσευχή, τήν ἄσκηση, τή μετάνοια καί τή συμμετοχή μας στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως, ὥστε νά καταστεῖ καί ἡ δική μας ψυχή «ἔσοπτρον Θεοῦ», γιά νά βλέπουμε μέσα ἀπό αὐτό τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά μᾶς φωτίζει καί νά μᾶς ἁγιάζει.

 

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...