Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ


 «Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθή­σομαι ὑπό τι­νος» (1 Κορ. 6.12).

Ἀπόλυτος καί κατη­γο­ρη­μα­τικός ὁ ἀπόστολος Παῦ­­λος δίνει μία ἀπάν­τη­ση στόν ἄσωτο υἱό τῆς σημε­ρινῆς εὐαγγε­λι­κῆς παραβο­λῆς, πού ἔχοντας τήν αἴ­σθηση ὅτι ἡ παρου­σία τοῦ πα­τέρα τόν ἐμπόδιζε νά κά­­νει ὅ,τι ἤθελε, φεύγει ἀπό τό σπίτι γιά νά ζή­σει τή ζωή πού ὀνει­ρευό­ταν χω­ρίς περιορι­σμούς.

Δίνει μία ἀπάντηση καί σέ ὅλους ἐμᾶς, τούς ἀνθρώ­πους τοῦ 21ου αἰ­ώνα, πού μερικές φο­ρές δοκιμάζουμε τόν πει­­ρασμό νά δραπετεύ­σου­με ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τούς κα­νό­νες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Δίνει ὅμως ταυτό­χρο­να καί μία ἠχηρή ἀπάν­τη­ση σέ ὅσους κατη­γο­ροῦν τήν Ἐκ­κλη­σία, ὅτι δῆθεν περιο­ρίζει τήν ἐλευ­θερία τῶν ἀν­θρώ­πων, θέ­το­ντας ὅρια καί περιορι­σμούς.

«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθή­σομαι ὑπό τι­νος».

Ἡ ἀπά­ντη­ση τοῦ πρωτο­κορυ­φαί­ου δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἐγωι­στική. Δέν μπορεῖ νά θεω­ρη­θεῖ ἐγωιστής αὐτός πού ἐλέγ­χει τόν ἑαυτό του, πού εἶ­ναι σέ τέτοιο βα­θμό ἐγκρα­τής, ὥστε νά μπορεῖ νά ἐπι­λέγει μέ­σα σέ κλίμα ἀπολύ­του ἐλευθερίας ποιό εἶναι τό συμφέρον ἀπό ὅσα μπο­­ρεῖ νά κάνει. Δέν μπορεῖ νά θεω­­ρη­θεῖ ἐγωι­στής, κά­ποιος πού κατανι­κᾶ τή δύναμη τῶν πραγμά­των πού μποροῦν νά τοῦ στε­ρήσουν τήν πνευματική του ἐλευθερία.

«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει». Οἱ ἄν­θρωποι μι­λοῦ­με γιά τό συμ­­φέρον μας καί τό προσ­διο­ρί­ζουμε μέ κοσμικούς ὅ­ρους, ὥστε τελικά νά γι­­νό­­μαστε δέσμιοί του. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως τό προσδιορίζει μέ πνευ­ματι­κούς ὅρους καί χαρα­κτη­ρίζει ὡς συμ­­φέρον ὅ,τι δέν τοῦ περιορίζει τήν ψυχική του ἐλευθερία καί ἀνε­ξαρ­τησία.

Καί σ᾽ αὐτό τό εἶδος τοῦ κα­λῶς ἐννοούμε­νου συμ­φέ­­­­ροντος μᾶς χειραγωγεῖ ὁ οὐρανο­βά­μων ἀπόστολος, βοη­θώντας μας νά ἀπελευ­θερωθοῦμε ἀπό ὅ,τι μᾶς δε­σμεύει καί μᾶς συν­δέει μέ τή γῆ, γιά νά μπορέ­σου­με στή συνέ­χεια ἀπε­λευ­θερω­μέ­νοι, νά συναντή­σου­με τόν Θεό καί νά ἑνω­θοῦ­με μαζί του, ὥστε νά ζοῦμε ἐν αὐ­τῷ. Γιατί ὅποιος ἐπιδιώ­κει πράγ­μα­­τι αὐτό τό συμ­φέ­ρον, αὐτός μόνο ἔχει τή δυ­νατότητα νά κάνει τά πάν­τα, ἐφόσον ἔχει ἐπι­τύ­χει τό μεῖζον, τό νά ὑπερ­βαί­νει, δηλαδή, τόν ἑαυτό του.

«Πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ­ρει· πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ ἐξουσια­σθήσομαι ὑπό τι­νος».

Αὐτό τό σύνθημα ζωῆς μᾶς καλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ Ἐκκλησία μας νά οἰκειοποιη­θοῦ­με καί νά ἀκολουθή­σου­­με καί ἐμεῖς, ἔτσι ὥστε ἀφενός νά μήν ὑποδουλωθοῦμε στήν ἐναγώνια ἀναζήτηση τοῦ συμφέροντός μας, πού μᾶς στερεῖ τήν ἱκα­νοποίηση καί τήν εὐτυ­χία τήν ὁποία χαρίζουν τά ἁπλᾶ πράγματα στή ζωή μας, καί νά μή γίνουμε δέσμιοι τοῦ συμφέρον­τός μας πού μᾶς ἀπο­ξε­νώνει ἀπό τόν Θεό, καί ἀφε­τέρου γιά νά μήν βρε­θοῦμε στή δυσά­ρε­στη θέση τοῦ ἀσώτου υἱοῦ πού στε­ρή­θηκε τά πάν­τα ἐξαι­τίας τῆς ἐπιμο­νῆς του νά ζήσει μία ζωή ἀνε­ξάρ­τητη ἀπό τίς δε­σμεύ­­­σεις τῆς ἀγά­πης τοῦ Θεοῦ καί κα­τήν­­τη­σε δέσμιος τῆς δυ­στυ­χί­ας καί τῆς ἀ­θλι­ό­­τη­τος. Διότι μόνο ἄν ἐπιτύ­χου­με μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἐξουσιά­ζουμε τίς ἐπιθυμίες μας καί τίς ἐπιλογές μας καί νά μήν ἐξουσιαζόμαστε ἀπό αὐτές, τότε θά ζοῦμε πάντοτε μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀληθινή εὐτυχία.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...