Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Πανηγυρίστηκε στην Αλεξάνδρεια η εορτή των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον υπό ανέγερση νέο ενοριακό ιερό ναό. (ΦΩΤΟ)

Την Κυριακή 11 Μαΐου (Παραλύτου) πανηγύρισε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ο νέος υπό ανέγερση ενοριακός ιερός ναός των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Για πρώτη φορά τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα στο χώρο του κυρίως ναού, ενώ μέχρι πρότινος χρησιμοποιείτο για τις θείες λειτουργίες ο υπόγειος χώρος.

Η ομιλία του σεβασμιωτάτου:
«Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τό ὕδωρ βάλῃ με εἰς τήν κολυμβήθραν».
Τέταρτη Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα καί ἡ Ἐκκλησία μας, ἀδελφοί μου, μᾶς ὑπενθυμίζει ἕνα ἀπό τά πολύ γνωστά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, τή θεραπεία ἑνός παραλύτου, ὁ ὁποῖος περίμενε ἐπί τριανταοκτώ χρόνια νά τόν βάλει κάποιος στήν προβατική κολυμβήθρα, ὅταν κατήρχετο ὁ ἄγγελος καί ἐτάρασσε τό ὕδωρ· ἀλλά, καθώς δέν εἶχε κάποιον δικό του ἄνθρωπο νά τόν βοηθήσει, δέν προλάβαινε ποτέ νά μπεῖ πρῶτος καί δέν κατόρθωνε νά θεραπευθεῖ.
Αὐτόν τόν ἄνθρωπο ὅμως πού κανείς δέν τόν βοηθοῦσε, τόν εἶδε ὁ Χριστός· τόν λυπήθηκε καί ἦλθε κοντά του καί τόν παρότρυνε νά σηκωθεῖ καί νά πάρει τό κρεβάτι του καί νά φύγει ὑγιής, λέγοντάς του «ἔγειρε, ἄρον τόν κράβατόν σου καί περιπάτει».
Καί μπορεῖ οἱ Ἰουδαῖοι  νά δυσαρεστήθηκαν γιά τή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ κατά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, αὐτό ὅμως δέν ἐπηρέαζε καθόλου τό γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ἔγινε μετά ἀπό μακροχρόνια ταλαιπωρία καί πάλι ὑγιής.
Ὅμως ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, δέν ἐνήργησε μόνο στήν περίπτωση τοῦ παραλυτικοῦ τῆς προβατικῆς κολυμβήθρας καταλυτικά γιά τή θεραπεία του καί τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας του.  Διότι ἐκτός ἀπό τήν παραλυσία τοῦ σώματος ὑπάρχει καί ἡ παραλυσία τῆς ψυχῆς, πού εἶναι συνέπεια καί ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας· καί ἀπό αὐτή τήν ψυχική καί πνευματική παραλυσία ἔπασχε ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, ἀπό τή στιγμή τῆς ἀπομακρύνσεώς του ἀπό τόν Θεό καί τῆς ἐξώσεώς του ἀπό τόν παράδεισο.
Καί αὐτό πού ἔκανε ὁ Χριστός μέ τόν παράλυτο τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, τό ἔκανε καί μέ τό παράλυτο πνευματικά ἀνθρώπινο γένος.
Εἶδε ὁ Θεός τούς ἀνθρώπους πού ἔκειντο παράλυτοι ψυχικά ἀπό τήν ἁμαρτία καί δέν μποροῦσαν νά θεραπευθοῦν μόνο μέ τή βοήθεια τῶν ἁγίων καί δικαίων ἀνδρῶν καί προφητῶν πού ἔστελνε, καί γι᾽ αὐτό ἦρθε ὁ ἴδιος στή γῆ, ἦρθε κοντά στούς παραλελυμένους ἀνθρώπους καί μέ τόν λόγο καί τή διδασκαλία του μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τήν πνευματική παραλυσία καί μᾶς ἀπεκατέστησε ψυχικά καί πνευματικά καί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας.
Καί ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι ἀντέδρασαν στή θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἔτσι ἀντέδρασαν καί στή σωτηρία πού προσέφερε ὁ Χριστός, χωρίς βεβαίως νά μποροῦν νά τήν ἐπηρεάσουν ἤ νά τήν ἐμποδίσουν οὔτε τότε οὔτε στή συνέχεια.
Γιατί τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφοί μου, συνεχίσθηκε καί συνεχίζεται ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, καθώς συνεχίζουν νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι παραλελυμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἄγνοια τῆς ἀληθείας. Καί πρός αὐτούς συνεχίζει νά πορεύεται ἡ Ἐκκλησία σέ κάθε ἐποχή γιά νά τούς θεραπεύσει καί νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τήν παραλυσία.
Αὐτό ἔκαναν καί οἱ ἑορταζόμενοι σήμερα ἅγιοι αὐτάδελφοι καί ἰσαπόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, οἱ φωτιστές τῶν Σλάβων, τούς ὁποίους τιμοῦμε στόν ἱερό αὐτό ναό τόν ἀφιερωμένο στή μνήμη τους. Πορεύθηκαν πρός τούς «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημένους» Σλάβους, πού δέν γνώριζαν τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί ἦταν δέσμιοι τῶν προλήψεων καί τῶν προκαταλήψεων τῶν ψεύτικων θεῶν τῶν εἰδώλων στά ὁποῖα πίστευαν, καί κήρυξαν τήν ἀλήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τούς βάπτισαν ὄχι στήν προβατική κολυμβήθρα, ἀλλά στήν κολυμβήθρα τοῦ θείου βαπτίσματος εἰς τό ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καί τούς ἄνοιξαν τόν δρόμο πρός τή σωτηρία.
Γι᾽ αὐτό τό μεγάλο ἔργο καί γι᾽ αὐτή τή σημαντική τους προσφορά τιμῶνται οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος ὄχι μόνο ἀπό τούς Σλάβους ἀλλά καί ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαιτέρως ἀπό ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, γιατί ἀπό ἐδῶ ξεκίνησαν, ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τή Μακεδονία, καί μετέφεραν τό φῶς τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν πνευματική παραλυσία στή Βαλκανική καί στήν Κεντρική Εὐρώπη.
Ἀδελφοί μου, τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλύτου ἀλλά καί τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν πνευματική παραλυσία διά τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πού ἐπέτυχαν οἱ ἑορταζόμενοι ἅγιοι ἰσαπόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, ἀποτελεῖ καί γιά μᾶς μιά ἀφορμή νά σκεφθοῦμε τόν κίνδυνο τῆς ψυχικῆς καί πνευματικῆς παραλυσίας πού διατρέχουμε ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἀδιαφορία, τόν κίνδυνο πού διατρέχουμε ἀπό τή νέκρωση τῆς ψυχῆς μας ἀπό τά πάθη, ἀλλά καί τή δυνατότητα πού ἔχουμε νά θεραπευθοῦμε προστρέχοντας διά τῆς μετανοίας στή χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
 Γι᾽ αὐτό ἄς εἴμαστε προσεκτικοί καί ἄς ἐπικαλούμεθα τίς πρεσβεῖες τῶν ἑορταζομένων ἁγίων καί προστατῶν τῆς ἐνορίας μας, ὥστε δι᾽ αὐτῶν νά παραμένουμε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ πάντοτε ἀπρόσβλητοι ἀπό τήν πνευματική παραλυσία καί ὑγιεῖς ἐν Χριστῷ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...