Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Μην παίζουμε θέατρο στην ζωή μας!πάρχει μία διαφορά μεταξύ το «εναι» καί το «φαίνεσθαι». Τό «φαίνεσθαι» εναι τό ξωτερικό, ατό πού θέλουμε νά ξέρουν ο λλοι γιά μς, ατό πού μες φήνουμε νά ντιληφθον ο λλοι. 
Μπορομε νά πομε τι εναι τό προσωπεο καί μάσκα τήν ποία χρησιμοποιομε γιά νά πικοινωνομε ξωτερικά καί νά γινόμαστε δεκτοί πό λες τίς κατηγορίες τν νθρώπων. Πολλές φορές χρησιμοποιομε καί τό προσωπεο τς θρησκευτικότητος. Ατό εναι τό «φαίνεσθαι».  
πάρχει μως καί τό «εναι», ατό πού εμαστε στήν πραγματικότητα, στό βάθος, καί τό ποο τίς περισσότερες φορές πιδιώκουμε νά κρύπτουμε πιμελς.

ρθοδοξία πιδιώκει νά φανερώση ατό τό βάθος. Συνήθως, φαρισαϊκή δικαιοσύνη νδιαφέρεται γιά τό ξωτερικό, γιά μία πιδερμική θική, ν ρθοδοξία νδιαφέρεται γιά τόν πυρήνα τς πάρξεως το νθρώπου. λα τά πατερικά κείμενα ναφέρονται στό πώς θά λευθερωθ νος πό τήν δουλεία του στά πάθη, στήν λογική καί στίς συνθκες το περιβάλλοντος.
γιος ωάννης Σιναΐτης, χρησιμοποιώντας να χαριτωμένο περιστατικό πού ναλύει πολύ παραστατικά ατήν τήν πλευρά τς ζως μας, γράφει:

«Μερικές φορές, καθώς ντλούσαμε νερό πό τίς πηγές, ντλήσαμε μαζί μέ ατό, χωρίς νά τό καταλάβωμε, καί ναν βάτραχο. Παρόμοια πολλές φορές, καθώς καλλιεργομε τίς ρετές, πηρετομε καί τίς κακίες πού χωρίς νά φαίνωνται εναι συμπεπλεγμένες μαζί τους. πί παραδείγματι: Μέ τήν φιλοξενία συμπλέκεται γαστριμαργία, μέ τήν γάπη πορνεία, μέ τήν διάκρισι δεινότης, μέ τήν φρόνησι πονηρία, μέ τήν πραότητα πουλότης καί νωθρότης καί κνηρία καί ντιλογία καί διορρυθμία καί νυπακοή. Μέ τήν σιωπή διδασκαλική περοψία, μέ τήν χαρά οησις, μέ τήν λπίδα κνηρία, μέ τήν γάπη πάλι κατάκρισις, μέ τήν συχία κηδία καί κνηρία, μέ τήν γνότητα πικρή συμπεριφορά, μέ τήν ταπεινοφροσύνη παρρησία. Σέ λα δέ ατά κολουθε σάν κοινό κολλύριο μλλον δηλητήριο, κενοδοξία».
Ατό τό κείμενο παρά τήν πλότητά του εναι συνταρακτικό. Φανερώνει λη τήν δυναμία μας, λλά καί τήν ποκριτική κατάσταση στήν ποία ζομε καθημερινά. λλοι εμαστε ξωτερικά καί λλοι εμαστε σωτερικά. Νά σημειώσω μερικές περιπτώσεις.
Μέ τήν φιλοξενία συμπλέκεται γαστριμαργία. ν νόματι, δηλαδή, τς φιλοξενίας, χάριν το λλου, κανοποιομε τό πάθος τς γαστριμαργίας.
Μέ τήν γάπη συνδέεται πορνεία. λοι σήμερα μιλον γιά τήν γάπη. λλά κάτω πό τήν ρετή τς γάπης κρύπτεται πορνεία, πιθυμία κανοποιήσεως τς φιληδονίας. Γι' ατό καί ο περισσότεροι σήμερα εναι πελπισμένοι πό τήν προσφερόμενη γάπη. λα τά τραγούδια μιλον γιά τήν γάπη, λλά μέσα σ ατήν τήν κατάσταση γάπης κρύβεται ντιμετώπιση το λλου σάν ντικειμένου δονς.
νθρωπος καί σ' ατήν τήν περίπτωση χει μεταβληθ σέ νούμερο, ριθμό. λλωστε, γάπη, κατά τήν ρθόδοξη Παράδοση, εναι καρπός καί ποτέλεσμα πάθειας.
Μέ τήν πραότητα συμπλέκεται πουλότης. Κάνουμε τόν πράο, τόν γλυκομίλητο καί μως μέσα μας κρύβουμε δηλητήριο.
Μέ τήν γνότητα συμπλέκεται πικρή συμπεριφορά. πάρχουν μερικοί πού καλλιεργον τήν γκράτεια καί τήν γνότητα καί μως διακρίνονται γιά περοψία, φο κατακρίνουν τούς λλους νθρώπους. κενος πού εναι γνός πραγματικά πρέπει νά διακρίνεται πό τήν πνευματική καί ψυχική γνότητα, πού συνδέεται μέ τήν γάπη πρός τούς λλους.
τσι διαρκς εμαστε θεατρίνοι καί παίζουμε θέατρο. Παίζουμε θέατρο, ταν μέ τόν τρόπο τς προσευχς πιδιώκουμε νά προσελκύσουμε τήν προσοχή τν λλων καί τό χειρότερο πιδιώκουμε νά καλύψουμε τήν σθένεια τς ψυχς. ταν μέ τό σεμνό σχμα καί τό παραπέτασμά της κατηφείας κρύπτουμε «τήν νυπάρχουσαν θρασύτητα» καί τά ασχη τς ψυχς, πως λέγει σιος Νελος.
Παίζουμε θέατρο, ταν κοπτόμαστε γιά τήν δικαιοσύνη καί τήν σότητα, ν στήν πραγματικότητα εμαστε ο πιό δικοι καί ο μεγαλύτεροι τύραννοι στούς γύρω μας. 
Παίζουμε θέατρο, ταν παρουσιαζόμαστε τι νδιαφερόμαστε γιά τούς λλους καί τι θυσιαζόμαστε γι' ατούς, ν πιδιώκουμε τήν κμετάλλευση κάθε καταστάσεως. 
Παίζουμε θέατρο, ταν κάνουμε τόν δυστυχισμένο, τόν λυπημένο, τόν περιφρονημένο, γιά νά δημιουργήσουμε νάλογες ντυπώσεις καί νά ποσπάσουμε τό νδιαφέρον τν λλων. Χρησιμοποιομε συνεχς μία μάσκα στίς διαπροσωπικές μας σχέσεις.
Γι' ατό πρέπει νά προσέξουμε τόν βάτραχο, ταν ντλομε νερό, δηλαδή νά προσέχουμε μήπως ξασκώντας τίς ρετές ταυτόχρονα καλλιεργομε τά πάθη.


πηγή:εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...