Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020
† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης  
τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 

 ΠΡΟΣ 
 τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν  τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας. 

«Δεῦτε οἱ πιστοί, τῷ τάφῳ προσέλθωμεν τῆς Θεομήτορος … καί ἀρυσώμεθα ἰαμάτων ἄφθονα χαρίσματα». 
Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σήμερα καί τά ἐπί γῆς εὐσεβῆ καί ὀρθόδοξα τέκνα της δέν θρηνοῦν γιά τόν θάνατo, δέν ὀδύρονται γιά τήν ἀπώλεια, δέν θλίβονται γιά τόν χωρισμό, γιατί πιστεύουν ἀκραδάντως ὅτι γιά τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἰσχύει κατ᾽ ἐξοχήν ἡ ὑπόσχεση τοῦ Υἱοῦ της ὅτι «ὁ τόν λόγον μου ἀκούων … μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ  θανάτου εἰς τήν ζωήν» (Ἰωάν. 5.24). 

Αὐτό ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τήν Παναγία μας. Ἐκοιμήθη, ἀλλά δέν ἀπέθανε. Γεύθηκε τόν θάνατο ὡς τό κοινό χρέος ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ὁ θάνατος δέν τήν ἐκράτησε, διότι «ὡς Ζωῆς Μητέρα» πέρασε ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, πέρασε ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία, πέρασε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. 
Γι᾽ αὐτό καί ὁ τάφος της δέν εἶναι τόπος κατηφείας καί θλίψεως, δέν εἶναι σύμβολο πένθους καί ὀδύνης, ἀλλά πηγή ζωῆς καί ἰάσεως, πηγή θαυμάτων καί χαρισμάτων. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερός ὑμνογράφος, ὁ μέγας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας θεολόγος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, δέν μᾶς καλεῖ νά προσέλθουμε στόν τάφο τῆς Θεομήτορος γιά νά θρηνήσουμε καί νά κλαύσουμε. Μᾶς καλεῖ γιά νά ἀρυσθοῦμε τήν ἄφθονη χάρη τῶν ἰαμάτων, τά ὁποῖα προχέει ὁ πάνσεπτος τάφος τῆς Παναγίας μας. 
«Δεῦτε οἱ πιστοί, τῷ τάφῳ προσέλθωμεν τῆς Θεομήτορος … καί ἀρυσώμεθα ἰαμάτων ἄφθονα χαρίσματα». 
Καί δέν εἶναι τυχαῖες οἱ ἰάσεις καί οἱ θεραπεῖες πού ἐκπηγάζουνἀπό τόν τάφο τῆς Παναγίας Παρθένου, διότι τίποτε δέν ἦταν τυχαῖο στή ζωή της. Εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νίκησε ὄχι μόνο μέ τή ζωή ἀλλά καί μέ τόν θάνατό της τούς ὅρους τῆς φύσεως, γι᾽ αὐτό καί θεραπεύει ἀσθένειες, οἱ ὁποῖες εἶναι σύμφυτες μέ τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἀποτέλεσμα τῆς παρακοῆς καί τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, γι᾽ αὐτό καί παρέχει ἰάματα σέ ὅσους προστρέχουν μέ πίστη καί αἰτοῦνται τή χάρη της.  
Αὐτός εἶναι, ἄλλωστε, ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ τάφος τῆς Παναγίας Παρθένου, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, δέν συγκέντρωσε μόνο κατά τήν Κοίμησή της τούς ἀποστόλους καί τούς ἱεράρχες ἐκ τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης, ἀλλά συγκεντρώνει καί σήμερα τά πλήθη τῶν εὐσεβῶν πού προστρέχουν στή Γεθσημανῆ γιά νά λάβουν τή χάρη της καί νά ἀρυσθοῦν «ἰαμάτων ἄφθονα χαρίσματα».  
Ὅμως ἡ Παναγία μας προσφέρει τή χάρη της μέ μητρική ἀγάπη καί σέ ὅλα τά εὐλαβῆ τέκνα της, τά ὁποῖα συρρέουν σήμερα σέ κάθε ὀρθόδοξο ναό γιά νά καταθέσουν τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ τους στήν ἱερή εἰκόνα τῆς Κοιμήσεώς της καί νά μεταφερθοῦν νοερά στόν τάφο τῆς Ἁγνῆς Θεομήτορος. 
Προσφέρει τή χάρη της ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος σέ ὅσους ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τῆς ἁγίας ζωῆς της, ὑπακούοντας μέ ταπείνωση στόν Υἱό της καί Κύριό μας. 
Προσφέρει τή χάρη της σέ ὅσους μέ ἀγάπη καί σεβασμό ἀναφέρονται στή σεπτή μορφή της καί ἀναθέτουν στή μητρική της ἀγάπη τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν τους. 
Προσφέρει τή χάρη της σέ ὅσους αἰσθανόμενοι τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία τους καταφεύγουν στή βοήθειά της καί τήν παρακαλοῦν νά τούς ἐνισχύσει στόν ἀγώνα τους γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί νά τούς ὁδηγήσει στή σωτηρία. 
Προσφέρει τή χάρη της σέ ὅσους ἐμπιστεύονται τήν ἀκαταίσχυντη προστασία της καί τήν ἐπικαλοῦνται μέ εὐλάβεια καί πίστη. 
Προσφέρει τή χάρη της καί σέ ὅλους ἐμᾶς πού ἀκολουθώντας τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου σπεύσαμε σήμερα στούς ἱερούς ναούς της γιά νά τιμήσουμε τήν πάνσεπτο Κοίμησή της καί νά ἀρυσθοῦμε «ἰαμάτων ἄφθονα χαρίσματα». 
Μέ αὐτή τήν πίστη ἄς γονατίσουμε σήμερα ἐνώπιον τῆς Παναγίας Μητέρας μας καί ἄς τήν ἱκετεύσουμε γιά ὅ,τι μᾶς ἀπασχολεῖ. Ἄς τήν ἱκετεύσουμε νά σκέπει καί νά φυλάττει τό Γένος μας ἀπό παντός ἐχθροῦ καί ἀπό πάσης ἀνάγκης, νά μᾶς προστατεύει ἰδιαιτέρως ἀπό τήν ἀπειλή τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί κυρίως νά μεσιτεύει στόν Υἱό της καί Θεό μας νά θεραπεύει τά ἀσθενήματα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας καί νά μᾶς χαρίσει τήν κατ᾽ ἄμφω σωτηρία. 

Διάπυρος πρός τήν εἰς οὐρανούς μεταστᾶσαν Θεοτόκον εὐχέτης 
Ὁ Μητροπολίτης  

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...