Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Ομιλία)
«Πρό αἰώνων κεκαλυμ­μέ­νον μυστήριον ἐπ᾽ ἐσχάτων ἐφανέρωσεν ἡ φρικτή σου μεταμόρφωσις».
Αὐτό τό «κεκαλυμμένο μυ­στήριο» τῆς θεότητος τοῦ Ἰη­σοῦ ἀποκαλύπτει ἡ σημερινή ἑορτή ὄχι μό­νο στούς μαθητές τοῦ Κυρίου πού τόν συνόδευσαν στό ὄρος Θαβώρ ἀλλά καί σέ ὅλους ἐ­μᾶς πού τιμοῦμε καί πανη­γυ­ρίζουμε τή μεγάλη αὐ­τή δε­σπο­τική ἑορτή.
Σήμερα ἀποκαλύπτεται τό μυ­στήριο τῆς θεότητος τοῦ Θεανθρώπου πού γιά χάρη μας κάλυψε τή δόξα καί τή λάμψη τῆς θεότητός του μέ τό ἔνδυμα τῆς ἀνθρώπινης σαρκός. Ταυτόχρονα ὅμως ἀπο­καλύπτεται καί τό μυ­στή­ριο τῆς θεώσεως τοῦ ἀν­θρώ­που, τῆς δυνατότητος δηλαδή πού τοῦ προσφέρει ὁ Θεός νά γίνει καί αὐτός θεός κατά χάριν.

Αἰῶνες πρίν εἶχε ζητήσει ὁ Μωυσῆς ἀπό τόν Θεό νά δεῖ τό πρόσωπό του, καί Ἐκεῖνος τοῦ τό εἶχε ἀρνηθεῖ λέγοντας πώς δέν εἶναι δυνατό νά δεῖ ἄν­θρωπος τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί νά ζήσει.
Καί τώρα ὁ Ἰησοῦς παίρνει μαζί του τούς προκρίτους τῶν μαθητῶν γιά νά τούς δείξει αὐτό πού κανένας ἄνθρωπος δέν εἶχε δεῖ μέχρι τότε, γιά νά τούς δείξει τό φῶς καί τήν αἴγλη τοῦ θείου προσώπου.
Ὁ Χριστός ἀποκαλύπτει τή θεία του φύση μέσα ἀπό τή λάμψη τῆς θείας ἐνεργείας, τοῦ φωτός δηλαδή πού κα­ταυ­­γάζει τόν ἴδιο καί τούς μα­θη­τές του, γιατί εἶναι ὄν­τως ἀδύνατο γιά τόν ἄν­θρω­πο νά δεῖ τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, καί ἀκόμη περισσότερο, γιατί καί ἄν τή δεῖ εἶναι ἀδύ­νατο νά τήν κατα­νοή­σει. Συγχρό­νως ὅμως δίνει στούς μα­θη­τές καί μία πρόγευση τῆς ση­μα­­σί­ας τῶν λόγων του ὅτι «οἱ δί­καιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλι­­ος» στή βασιλεία τῶν οὐ­ρα­νῶν.
Ἄλλωστε, ὅσα ζοῦ­με στή γῆ ἀποτελοῦν πρό­γευ­ση αὐτῶν πού θά ζήσουμε στόν οὐρανό. Πρόγευση τῆς οὐράνιας βασιλείας εἶναι καί ἡ θεία Λειτουργία πού τε­λοῦμε, καί γι᾽ αὐτό ἀρχίζει μέ τή ἐκφώνηση τοῦ ἱερέως «εὐ­λογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πα­τρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Πρόγευση τῆς ἀγγελικῆς ψαλ­­­μωδίας εἶναι οἱ ὕμνοι πού ψάλλουν οἱ χοροί τῶν ψαλτῶν κατά τή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας. Πρόγευση τοῦ οὐρανίου καί ἀτελεύτητου δείπνου τῆς βα­σιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι τό μυ­στήριο τῆς θείας Εὐχα­ρι­στίας πού τελοῦμε, καί πρό­γευ­ση τῆς κοινωνίας τῶν δι­καίων μέ τόν Θεό εἶναι ἡ θεία Με­τάληψη.
Καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, στά ὁποῖα κα­λού­μεθα νά μετέχουμε μέ τήν ἀπαιτούμενη προετοιμασία ἀλλά καί πίστη, μποροῦμε καί ἐμεῖς μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά μεταμορφωθοῦμε. Νά γίνουμε ἀπό χοϊκοί ἄνθρωποι, πνευματικοί, οὐράνιοι, τέκνα Θεοῦ καί κληρονόμοι τῆς βασιλείας του.
Ὁ μεταμορφωθείς Χριστός μᾶς καλεῖ ὅλους νά ἀποδυθοῦμε στήν προ­σπά­θεια αὐτή τῆς μεταμορφώσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας, καί νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά νεκρώσουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο μέ τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες του. Νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά ἐπιτύχουμε μέ τή χάρη του νά μορφωθεῖ ὁ Χριστός στήν ψυχή μας. Νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά ἀποκτήσουμε τήν καθαρότητα πού ἀπαιτεῖται, ὥστε νά μπορεῖ νά κατοικεῖ στήν ψυχή μας ὁ Θεός, ὥστε νά μποροῦμε καἰ ἐμεῖς νά δοῦμε τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος μακαρίζει «τούς καθα­ρούς τιῃ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται». Νά μπορέσουμε νά δοῦμε καί ἐμεῖς τόν Χριστό, ὅπως τόν εἶδαν καί οἱ μαθητές του καί ὅπως τόν εἶδαν τόσοι ἅγιοι ἀπό αὐτήν ἀκόμη τή ζωή.
Χρειάζεται προσπάθεια καί κόπος, ἀλλά ἀξίζει νά καταβάλουμε αὐτήν τήν προσπάθεια καί νά ὑποβληθοῦμε σ᾽ αὐτόν τόν κόπο, γιά νά ζήσουμε καί ἐμεῖς τή δική μας μεταμόρφωση καί νά ἀπολαύσουμε τή δόξα τοῦ Θεοῦ στήν ἐπουράνια βασιλεία του.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...