Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Στις Σέρρες μετέβη ο σεβασμιώτατος για εκδηλώσεις αφιερωμένες στην μνήμη του από Βεροίας και Ναούσης Μητροπολίτου Σερρών κυρού Αποστόλου Χριστοδούλου


 Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέβη, συνοδευόμενος από τον πρωτοσύγκελλο αρχιμ. Γεώργιο Χρυσοστόμου και τον αρχιδιάκονο Πρόδρομο Γκιρτζαλιώτη, στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του επιχώριου Μητροπολίτου κ. Θεολόγου.  

Σκοπός της μεταβάσεώς του ήταν να πρωστεί στο αρχιερατικό συλλείτουργο και στο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου από Βεροίας Σερρών κυρού Αποστόλου Χριστοδούλου που τελέστηκε στον παλαιό μητροπολιτικό ιερό ναό αγίων Θεοδώρων. Έλαβαν ακόμη μέρος ο σεβασμιώτατος Ελασσώνος κ. Βασίλειος, ο οποίος χοροστάτησε στον όρθρο και ο σεβσμιώτατος Σερρών κ. Θεολόγος.
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Απόστολος Χριστουδούλου ήταν εκείνος που πριν 100 χρόνια υποδέχθηκε εκ μέρους της πόλεως των Σερρών τον απελευθερωτή Ελληνικό Στρατό, αλλά προηγουμένως αγωνίστηκε ποικιλοτρόπως με αυταπάρνηση και αυτοθυσία για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που αντιμετώπιζε η τοπική Εκκλησία, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, που απέρρεαν από την ιδιότυπη κατάσταση της διπλής σκλαβιάς, Τουρκικής και Βουλγαρικής, στην οποία βρισκόταν η περιοχή των Σερρών.
Στην ομιλία του ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων τόνισε:
««χομεν δέ τόν θησαυρόν … ν στρακίνοις σκεύεσιν, να περ­βολή τς δυνάμεως το Θεο καί μή ξ μν».
λόγος το πρωτοκορυφαίου τν ποστόλων ποστόλου Παύ­λου περί θησαυρο καί στρακί­νων σκευν χει σήμερον μία δι­αίτεραν σημασίαν καί ρμη­νεί­αν. στράκινον σκεος εναι, ­κτός το χοϊκο καί φθειρομένου ν­θρω­πίνου σώματος, καί κ­κλη­σία το Χριστο ς πρός τό ρατό της τμμα, καθώς πο­τε­λεται πό τό σύνολον τν πι­στν, πό ν­θρώπους ο ποοι, παρότι γω­νίζονται πνευ­ματικς, φέρουν καί τίς δυνα­μίες τς φθαρ­τς καί πιρρεπος ες τήν μαρτίαν φύ­σε­ώς των.
μως κκλησία εναι μόνο κα­τά τό νθρώπινο να εθραυ­στον καί ετελές στράκινον σκε­­ος. Μέσα ες ατό φυλάσσει τόν θεο χαρακτήρα τς ποστά­σε­ώς της, φυλάσ­σει θησαυρόν πολύ­τιμον, ατόν τόν δρυτήν καί ρ­χι­ποίμε­νά της, τόν Κύριον μν η­σον Χριστόν, καί πιπλέον τούς πνευ­ματικούς θησαυρούς τούς ποίους τς κληροδότησαν τά εσεβ της τέκνα, τά ποα, πως γράφει καί πά­λιν πό­στολος Παλος, «κα­τη­γωνίσαντο» διά τς ες Χριστόν πίστεως «βα­σιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην, πέτυχον παγγε­λι­ν», θησαυ­ρούς πίστεως καί ε­σε­βείας, θη­σαυρούς ρετς καί φι­λοπατρίας, θησαυρούς προση­λώ­σεως ες τό χρέος καί ατο­θυ­σίας, θησαυρούς θυσιαστικς α­τα­παρ­νήσεως καί προσφορς ες τήν κ­κλησία καί τό Γένος.
ναν τέτοιον θησαυρόν σεμνύ­νε­ται κατέχουσα καί ερά Μη­τρό­πολις Σερρν καί Νιγρίτης, τόν θησαυρόν τόν ποον τς ­κλη­ροδότησε οίδιμος Μητρο­πο­­­λί­­της της πόστολος Χριστο­δού­­λου, πό Σταυροπόλεως καί Βεροίας καί Ναούσης, τιμώμενος σήμερον διά τς πανηγυρικς καί πολυ­αρ­χι­ερατικς ατς θείας Λειτουρ­γίας, ποία καί ποτελε τήν παρχήν τν ορταστικν κδη­λώ­σεων πί τ συμπληρώσει κα­τόν τν πό τς πελευ­θε­ρώ­σεως τν Σερρν κ το τουρ­κι­κο ζυγο.
Καί τιμται δικαίως καί ξίως σοφός ατός καί ρέκτης εράρχης σήμερον χι μόνο διότι συμπλη­ρον­ται τάς μέρας ατάς 96 τη πό τς κοιμήσεώς του (ες τίς 14/27 ανουαρίου το 1917), λλά κυρίως διότι πρξε εράρχης κενος ποος θεσε μέ τήν ζωήν καί τήν δράση του ες τήν κρίσιμον κείνην περίοδον νεξί­τη­λον τήν σφραγίδα τς παρου­σίας του καί τς προσφορς του ες τήν πόλη καί τόν λαόν της, καί μς κληροδότησε πρότυπον γνη­σίας καί ληθος φιλοπατρίας.
Τέκνον τς εάνδρου νήσου μ­βρου καί πνευματικόν νάστημα τς κατά Χάλκην περιπύστου Θεο­λογικς Σχολς, πέκτησε χι μόνον λιπαρά θεολογική κατάρ­τι­ση, τήν ποίαν διηύρυνε καί διά τς φοιτήσεώς του ες τήν Θεο­λογικήν καδημίαν το Κιέβου, λλά καί στερράν πνευματικήν ποδομήν, τήν ποία θεσε ες τήν διακονία τς κκλησίας, ρχικς ς σχολάρχης τς τροφο ατο Θεολογικς Σχολς τς Χάλκης, ν συνεχεί δέ ς Μητροπολίτης τς ερς Μητροπόλεως Βεροίας πό το τους 1906 ως το τους 1909, καί κατόπιν ς Μητρο­πο­λί­της τς ερς Μητροπόλεως Σερ­ρν.
Συνετός καί δραστήριος, σοφός καί πλήρης γάπης διά τήν κ­κλη­σίαν καί τό ποίμνιόν του, ξύ­νους καί διορατικός, ργάσθη ς ληθής ποιμήν χι μόνον πέρ το ποιμνίου του λλά καί πέρ λων τν κατοίκων, νεξαρτήτως θνικότητος καί θρησκείας, ταν διεπίστωνε τι ατοί δικονται.
ποχή κατά τήν ποίαν ζησε καί διηκόνησε οίδιμος εράρχης το ποχή μεγάλων συγκρούσεων καί ντιπαραθέσεων, ποχή σκλη­ρά καί πικίνδυνος, διαιτέρως διά τήν Μακεδονίαν ποία μοίαζε μλλον μέ ναρκοπέδιο, τό ποον πειλοσε μέ τόν σχατον κίνδυ­νον ποιον πεπειρτο νά διατα­ράξει τήν πιφανειακήν ρεμίαν. Ρουμανίζοντες ες τήν Μητρόπολη Βεροίας, Βούλγαροι ες τήν Μη­τρόπολη Σερρν, πιδείνωναν μέ τήν παρουσίαν των καί τά προ­βλήματα, τά ποα δημιουργοσαν ες τούς λληνες, πιδιώκοντες τό διο συμφέρον, τήν κατάσταση ες τήν τουρκοκρατουμένην κό­μη Μακεδονίαν.
Πρώτιστον καθκον του θεωρε Μητροπολίτης πόστολος, τόσον κατά τήν ποιμαντορίαν του ες τήν Βέροια σο καί ες τάς Σέρρας, νά στηρίξει καί νά νισχύσει τό θικόν τν χριστιανν, καί νά τούς προστατεύσει πό τίς αθαι­ρεσίες χι μόνο τν κατακτητν λλά καί σων ποφθαλμιοσαν νά τούς διαδεχθον ες τήν κα­το­χήν καί κυριαρχίαν τς ποτι­σμένης μέ τά αματα τν ρώων καί τν μαρτύρων Μακεδονικς γς.
Πρός πίτευξη ατο το σκοπο συμβάλλει τά μέγιστα ες τήν δη­μιουργίαν στικν Σχολν ες λα τά χωρία τς ερς Μητρο­πόλεως Βεροίας καί μεριμν διά τήν πλήρωσή των μέ διδασκάλους καί διδασκαλίσσας, συνεργαζό­με­νος πρός τοτο μέ τό Φιλεκπαι­δευτικό Σωματεο τς Κωνσταντι­νου­πόλεως. Μέ στόχον τήν παρκ κατάρτιση τν κληρικν προτείνει τήν δρυση ερατικς Σχολς ες τήν ερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας πό τήν ποίαν θά πεφοίτουν ερες καί διδάσκαλοι, λειτουργία τν ποίων χρηματοδοτεται πό τά σοδα τς ερς Μητροπόλεως καί τν ερν Μονν Τιμίου Προ­δρό­μου καί γίου θανασίου Σφη­νίτσης.
χων ψηλήν ασθηση το χρέ­ους του ες τίς δύσκολες στιγμές τίς ποες διέρχεται λαός, τόν ποο κλήθη νά ποιμάνει, ρ­νε­ται τό 1908 τήν πρόταση το Ο­κου­μενικο Πατριαρχείου νά να­λάβει ρχιεπίσκοπος Κύπρου, καί πιλέγει νά παραμείνει ες τήν Βέροια διά νά συνεχίσει τό ργο του, τό ποο εναι ντως ντυ­πω­σιακό. ντός τριν τν, σον δηλαδή διήρκεσε ποιμαντορία του ες τήν Μητρόπολη Βεροίας καί Ναούσης, πέτυχε νά πλη­ρώσει λες τίς κενές θέσεις ερέων μέ ποφοίτους τουλάχιστον στι­κς Σχολς, καί κ παραλλήλου δημιούργησε θέσεις εροκηρύκων ες τήν Βέροια καί τή Νάουσα, ποφοίτων τς Θεολογικς Σχο­λς.
γάπησε τόν λαόν τς μαθίας καί γαπήθη π ατο, διότι μερίμνα νύκτα καί μέρα διά τήν νίσχυσή του καί τήν προστασίαν του πό παντός κινδύνου καί πά­σης λλοχευούσης πειλς, πο­στηρίζων πάντοτε τό δίκαιον καί συντρέχων καί τούς Τούρκους κό­μη ες τίς νάγκες των.
Συνοδευόμενος πό ατς τς γάπης ναλαμβάνει, μετατιθέ­μενος πό τήν ερά Μητρόπολη Βεροίας, τήν διαποίμναση τς ε­ρς Μητροπόλεως Σερρν. πα­ρουσία του ποτελε παρηγορίαν καί ναψυχήν διά τό ρθόδοξον ποίμνιον τό ποον συνθλίβεται μεταξύ τς τουρκικς σκληρότη­τος καί τς βουλγαρικς βαναυ­σό­τητος, καί ναδεικνύεται «γρυ­πνος φρουρός τν δικαίων το Σερ­ραϊκο λαο τά χρόνια τς με­γάλης δοκιμασίας».
καταπόνητος περιοδεύει ες τήν παρχίαν παρηγορν καί στηρί­ζων τούς κατοίκους ο ποοι πο­φέ­ρουν, καί προσπαθε νά τούς μψυχώσει ορτάζοντας τήν νίκην το λληνικο στόλου ες τήν Λ­μνον ες τίς 13/26 ανουαρίου το 1913 μέ θείαν Λειτουργίαν ες τόν Μητροπολιτικόν ναόν τς πόλεως τν Σερρν, λλά καί μέ τόν ορ­τασμόν τό διο τος, διά πρώτην φοράν, τς θνικς ορτς τς 25ης Μαρτίου.
Συγχρόνως συμπαρίσταται παντί τρόπ τό πληττόμενον πό πιδη­μίαν ποίμνιό του, δίδοντας ρι­στον παράδειγμα γάπης καί προσ­φορς, ριστον παράδειγμα εράρχου δαπανωμένου πέρ το λαο του.
Τό παράδειγμα ατό το οιδί­μου Μητροπολίτου ποστόλου Χρι­στοδούλου φωτίζει τήν κα­τον­ταετηρίδα το λευθέρου βίου τς πόλεως τν Σερρν καί πο­μιμνήσκει πρός λους μας, κλρον καί λαόν, ρχοντας καί ρχο­μένους, τό χρέος ναντι τς λευ­θερίας, τήν ποίαν μέ κόπους, μέ πόνους καί θυσίας πολλάς μς χάρισαν ο πατέρες μας. πομι­μνή­σκει ες λους μας τό χρέος τς ληθος καί γνησίας γάπης πρός τήν πατρίδα, ποία δέν κ­φράζεται διά ψευδεπιγράφων κ­φράσεων φανατισμο, λλά διά συνεπος κπληρώσεως το προ­σω­πικο μας χρέους ς πολιτν ναντι τς πατρίδος καί το θνους. Διότι τό χρέος πρός τήν πατρίδα καί τήν λευθερία εναι εθύνη το καθενός μας, εθύνη πό τήν ποίαν οδείς παλ­λάσ­σεται μετακυλίοντάς την ες τούς δθεν πευθύνους.
Εναι εθύνη καί ποχρέωση λων μας, άν θέλουμε νά εμεθα ντως ξιοι τς λευθερίας τήν ποία τιμομε καί ορτάζουμε, ξιοι τν προγόνων μας, ο ποοι θυσιάσθηκαν, ξιοι τς μικρς σέ μέγεθος λλά μεγάλης ες στο­ρίαν καί δόξαν πατρίδος μας, καί ξια πνευματικά τέκνα το οι­δίμου Μητροπολίτου ποστό­λου, το ποίου τήν μνήμην τι­μομε σήμερον καί το ποίου ξιος διάδοχος εναι ποιμενάρχης σας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολό­γος. Καί εναι ξιος διάδοχός του, διότι γνωρίζει νά τιμ καί νά προβάλλει μορφές ερές καί σε­βά­σμιες, ς ατή το μακα­ριστο προκατόχου του ποστό­λου Χρι­στο­δούλου, ο ποες προ­σέ­φεραν πλεστα σα καί ες τήν κκλησία καί ες τήν πατρίδα καί ες τόν λαόν το Θεο. Καί μάλιστα τόν τιμ καί τόν προβάλλει ς πρό­τυ­πο χι μόνο εράρχου λλά καί ν­θρώπου σέ μία ποχή πού κά­ποι­οι πιδιώκουν νά μφι­σβη­τή­σουν τά πρότυπα, νά χλευάσουν τίς ξίες, νά κρημνίσουν τά δεώ­δη τς πίστεως καί τς πατρίδος.
Σς εχαριστομε πολύ, Σεβα­σμι­ώ­τατε, γιατί καί σες μέ ατήν προ­σπάθειά σας καί τίς λαμπρές ορτα­στι­κές κδηλώσεις πού ρ­γα­­νώ­νετε κατά τό ρξάμενoν ­τος, τος κατά τό ποο παρχία σας ορ­τάζει τήν 100η πέτειο τς πε­λευ­θερώσεώς της, προβάλλετε τήν προσφορά τς κκλησίας μας στόν γώνα γιά τήν πελευ­θέ­ρωση τς πατρίδος μας.
Σς εχαριστομε, καί πιστεύω τι κφράζω καί τόν Σεβασμιώ­τα­το Μητροπολίτη λασσνος, για­τί εχατε τήν καλωσύνη νά μς προσ­καλέσετε νά τιμήσουμε μαζί σας τόν σπουδαο ατόν εράρχη, καί νά συμμετάσχουμε ες τή θεία Λειτουργία μέ τήν ποία γκαι­νιά­ζονται ο ορταστικές κδη­λώ­σεις πί τ πελευθερώσει τς πόλεώς σας, καί, πιπλέον, νά μο παρα­χω­­ρήσετε φιλοφρόνως τό βμα κατ ατή τήν πίσημη στιγμή.
Σς εχαριστ κ βάθους καρ­δί­ας καί εχομαι νά σς χαρίζει Θεός τη πολλά γιά νά ποιμαίνετε πάντοτε ξίως τήν ερά ατή Μητρόπολη πρός δόξαν το Θεο καί τς κκλησίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...