Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Γέροντας Πορφύριος:"Δέν εἶναι δύσκολο νά πεῖτε τήν εὐχή· ἀλλά δέν μπορεῖτε νά τήν πεῖτε σωστά, γιατί κλωτσάει ὁ παλαιός ἑαυτός σας"!Γιά νά λεχθε σωστά εχή πρέπει σύμφωνα μέ τούς γίους Πατέρες, νά πάρχει πακοή, γιά νά βρίσκεται νθρωπος μέσα στήν Χάρι. εχή γιά νά λεχθε σωστά πρέπει νθρωπος νά κάνει πακοή. πακοή δηγε στήν ταπείνωση, δέ ταπείνωση φέρνει τήν θεία χάρη. Μόνο τότε μπορε νά πε σωστά νθρωπος τήν εχή. λεγε χαρακτηριστικά Γέρων Πορφύριος: «Δέν εναι δύσκολο νά πετε τήν εχή· λλά δέν μπορετε νά τήν πετε σωστά, γιατί κλωτσάει παλαιός αυτός σας. ν δέν μπετε στήν τμόσφαιρα τς χάριτος, δέν θά μπορέσετε νά κάνετε τήν εχή. Μόλις κούσετε προσβλητικό λόγο, λυπσθε καί μόλις σς πον καλό λόγο, χαίρεσθε καί λάμπετε;
Μ’ ατό δείχνετε τι δέν εστε τοιμοι, δέν χετε τίς προϋποθέσεις. Γιά νά λθει θεία χάρις, πρέπει ν’ ποκτήσετε τίς προϋποθέσεις, τήν γάπη καί τήν ταπείνωση, διαφορετικά δημιουργεται ντίδραση. Γιά νά μπετε σ’ ατή τή «φόρμα», θά ξεκινήσετε π’ τήν πακοή. Πρέπει πρτα νά δοθετε στήν πακοή, γιά νά λθει ταπείνωση. Βλέποντας τήν ταπείνωση Κύριος στέλνει τή θεία χάρι κι πειτα ρχεται μόνη, βίαστα προσευχή. ν δέν κάνετε πακοή καί δέν χετε ταπείνωση, εχή δέν ρχεται καί πάρχει καί φόβος πλάνης. Νά τοιμάζεσθε σιγά σιγά, παλά παλά καί νά κάνετε τήν εχή μέσα στό νο. ,τι εναι στό νο, εναι καί στήν καρδιά».

ταπείνωση πού προέρχεται πό τήν πακοή φέρνει τήν προσευχή. Δέν συμβαίνει τό ντίθετο δηλ. προσευχή δέν δηγε στήν πακοή λλά πακοή στήν ληθινή προσευχή. πακοή καθιστ τό νο καθαρό πό μέριμνες καί λογισμούς. καθαρός νος μπορε νά προσεύχεται καθαρά.Ατή εναι κοινή πατερική θέση. «Θέλεις ν΄ ποκτήσεις προσευχή; Θέλεις, ταν λές τό «Κύριε ησο Χριστέ» νά τρέχουν τά δάκρυα ποτάμι πό τά μάτια σου; Θέλεις νά ζήσεις τή ζωή τν γγέλων; «Ελόγησον», «νά ‘ναι ελογημένο». πακοή» διδάσκει, κολουθώντας τούς γίους Πατέρας, μακαριστός σύγχρονος γιασμένος Γέροντας π. φραίμ Κατουνακιώτης.
προσευχή πού γίνεται μέ ταπείνωση λκύει μέσως τήν θεία χάρη, σύμφωνα λλωστε, μέ τό Γραφικό: « Θεός περηφάνοις ντιτάσσεται, ταπεινος δέ δίδωσι χάριν».« προσευχή γίνεται μόνο μέ τό γιον Πνεμα (δίδασκε Γέροντας). Ατό διδάσκει τήν ψυχή πς νά προσεύχεται. «Τό γάρ τί προσευξόμεθα, καθ’ δε, οκ οδαμεν, λλ’ ατό τό Πνεμα περεντυγχάνει πέρ μν στεναγμος λαλήτοις» (Ρωμ. 8, 26). μες δέν χρειάζεται νά κάνομε καμία προσπάθεια. Ν’ πευθυνόμασθε στόν Θεό μέ φος ταπεινο δούλου, μέ φωνή παρακλητική καί κετευτική. Τότε προσευχή μας εναι εάρεστη στόν Θεό. Νά στεκόμαστε μέ ελάβεια νώπιον το σταυρωμένου καί νά λέμε: «Κύριε ησο Χριστέ, λέησόν με». Ατό τά λέει λα. ταν κινηθε γιά προσευχή νος το νθρώπου, στό δευτερόλεπτο το δευτερολέπτου ρχεται θεία χάρις. Τότε νθρωπος γίνεται χαριτωμένος καί βλέπει μέ λλα μάτια τά πάντα. Τό πν εναι ν’ γαπήσομε τόν Χριστό, τήν προσευχή, τή μελέτη. Παίρνομε να κατομμύριο καί τό κόβομε κομματάκια. Το νθρώπου προσπάθεια εναι τό να κατομμυριοστό. Πρίν π’ τήν προσευχή ψυχή πρέπει νά προετοιμάζεται μέ προσευχή. Προσευχή γιά τήν προσευχή». Σέ λλη περίπτωση πάλι Γέροντας λεγε: ««Πς ρχεται Θεία Χάρις; Μέ τήν ταπείνωση καί τήν προσευχή. λλά προσευχή μας πρέπει νά εναι δυνατή καί ζωντανή. ταν προσευχώμαστε μέ πίστη καί πομονή, πάντοτε χουμε ποτελέσματα».
προσευχή πρέπει νά γίνεται μέ φος ταπεινό καί φωνή παρακλητική. ταν παρουσιαζόμαστε μπροστά στόν Θεό πρέπει νά παρουσιαζόμαστε σάν τόν κατάδικο στό δικαστήριο, σάν τό μυρμήγκι· σάν τόν λεεινότερο καί θλιώτερο λων τν νθρώπων καί τν δαιμόνων καί τν κτισμάτων. λεγε Γέροντας: «ταν παιδί μου, πευθυνόμεθα στό Θεό, δέν παίρνουμε φος στρτιωτικο, πού διατάσσει τά φανταράκια. λλά φος ταπεινο δούλου καί φωνή κετευτική καί πολύ παρακλητική. Μόνο ατή φωνή φθάνει στό θρόνο το Θεο, ποος σάν φιλόστοργος Πατέρας πού εναι, κανοποιε τό ατημά μας καί «ντικαταπέμπει μν τήν θείαν χάριν καί τήν δωρεάν το γίου Πνεύματος!»». (Στό βιβλίο ν. Καλλιάτσου, πατήρ Πορφύριος. θναι 2000, σελ. 205).
Ο προσευχές μας δέν εσακούονται, πεσήμαινε, ταν δέν γαπμε τόν πλησίον μας πως τόν αυτό μας καί δέν τηρομε τίς ντολές Του. λεγε Γέροντας τς διπλς νιδιοτελος γάπης: «Ο προσευχές μας δέν εσακούονται, διότι δέν εμαστε ξιοι. Πρέπει νά γίνεις ξιος, γιά νά προσευχηθες. Δέν εμαστε ξιοι, διότι δέν γαπμε τόν πλησίον μας ς αυτόν…ξιοι γίνονται σοι πιθυμον καί λαχταρον νά γίνουν το Χριστο, σοι δίνονται στό θέλημα το Θεο. Νά μήν χεις κανένα θέλημα, ατό χει μεγάλη ξία, εναι τό πν. σκλάβος δέν χει κανένα θέλημα. Τό νά μήν χουμε κανένα θέλημα μπορε νά γίνει μ’ ναν τρόπο παλό· μέ τήν γάπη στόν Χριστό καί τήν τήρηση τν ντολν Του».
νιδιοτέλεια στήν προσευχή καί γάπη, χι σφίξιμο εναι ατά πού τόνιζε Γέροντας.«Τά πάντα (δίδασκε) νά τά κάνεις μέσα στήν γάπη. Νά κινεσαι μέσα στήν γάπη. πό γάπη στόν Θεό νά κάνεις τόν κόπο, τόν κάθε κόπο. Νά ασθάνεσαι γάπη, εγνωμοσύνη πρός τόν Θεό, χωρίς νά χεις στό νο σου νά πιτύχεις κάτι. ξία χει νά λέεις τήν εχή μέ τρυφερότητα ψυχς, μέ γάπη, μέ λαχτάρα, καί τότε δέν θά σο φαίνεται κουραστική· πως ταν λέεις, «μητέρα μου…πατέρα μου», καί νιώθεις πλήρη νάπαυση.χι λοιπόν βία, γιά ν’ ποκτήσεις τήν εχή. χι, «θ’ γωνισθ, γιά ν’ ποκτήσω τήν εχή καί νά κερδίσω τόν Παράδεισο». Νά μήν σκέπτεσαι τι στόν ορανό θά λάβεις κατονταπλασίονα. Νά λέεις τήν εχή χωρίς πολογισμούς, χωρίς στεροβουλίες, χι γιά νά κερδίσεις κάτι. Κι ν κάνεις χίλιες μετάνοιες, γιά νά μπες στόν Παράδεισο, δέν χει ξία. Νά τό κάνεις πό γάπη κι ν Θεός θέλει νά σέ βάλει στήν κόλαση, ,τι θέλει ς κάνει. Ατό σημαίνει νιδιοτέλεια. Δέν χει ξία νά κάνεις κατό μετάνοιες καί νά μή νιώθεις τίποτα. ς κάνεις εκοσι μόνο δεκαπέντε, λλά νά γίνονται μέ συναίσθηση καί γάπη στόν Κύριο καί μέ συμμόρφωση στίς θεες ντολές Του. τσι σιγά σιγά φεύγουν τά πάθη, ποχωρον ο μαρτίες καί παλά παλά, χωρίς νά σφιγγόμαστε, μπαίνομε στή προσευχή. μα εσαι δειος, πού σημαίνει, τι δέν χεις γάπη, καί μετάνοιες καί προσευχή νά κάνεις, τίποτα δέν κάνεις. Καί ταν γιά ποιονδήποτε λόγο ρχεσαι σέ κατάνυξη, νά μή χάνεις τήν εκαιρία νά λέεις τήν εχή κι τσι σιγά σιγά σο γίνεται βίωμα. ταν προχωρήσεις, δέν εναι σκέψη τς εχς, πού κούγεται στό νο, λλά εναι κάτι λλο. Εναι κάτι πού τό ασθάνεσαι μέσα σου, λλά χωρίς σύ νά κάνεις προσπάθεια. Ατό τό «κάτι» εναι θεία χάρις, πού σο χαρίζει Χριστός».
εχή πως καί κάθε πνευματική ργασία, πεσήμαινε, πρέπει νά γίνεται πλά καί παλά, χωρίς σφίξιμο καί γχος. πίσης πρέπει νά λέγεται χωρίς κανένα λλο λογισμό, χωρίς νά σκεφτόμαστε τίποτα λλο· καί χι συνέχεια λλά ταν πάρχει διάθεση καί τμόσφαιρα κατανύξεως. Εχε ργαστε πάρα πολύ πάνω στήν εχή καί μποροσε νά συμβουλεύει ποτελεσματικά καί αθεντικά ξ μπειρίας: « νοερά προσευχή γίνεται μόνο πό κενον πού χει ποσπάσει τήν χάρι το Θεο. Δέν πρέπει νά γίνεται μέ τή σκέψη, «νά τή μάθω, νά τήν καταφέρω, νά τήν φθάσω», γιατί μπορε νά δηγηθομε στόν γωισμό καί στήν περηφάνεια. Χρειάζεται πείρα, λαχτάρα, λλά καί σύνεση, προσοχή καί φρόνηση, γιά νά εναι προσευχή καθαρή καί θεάρεστη. νας λογισμός, «εμαι προχωρημένος», τά χαλάει λα. Τί νά περηφανευθομε; Δέν χομε τίποτα δικό μας. Ατά τά θέματα εναι λεπτά. Νά προσεύχεσθε χωρίς νά σχηματίζετε στό νο σας εκόνες. Νά μή φαντάζεσθε τόν Χριστό. Ο Πατέρες τόνιζαν τό νεικόνιστον στήν προσευχή. Μέ τήν εκόνα πάρχει τό εόλισθον, διότι νδέχεται στήν εκόνα νά παρεμβληθε λλη εκόνα. νδέχεται καί πονηρός νά κάνει παρεμβολές καί νά χάσομε τήν χάρι. εχή νά γίνεται μέσα μας μέ τό νο καί χι μέ τά χείλη, γιά νά μή δημιουργεται διάσπαση καί νος νά πηγαίνει πό δ καί πό κε. Μέ ναν παλό τρόπο μες νά βάλομε στό νο μας τόν Χριστό, λέγοντας παλά παλά: «Κύριε ησο Χριστέ, λέησόν με». Νά μή σκέπτεσθε τίποτα, παρά μόνο τά λόγια «Κύριε ησο Χριστέ, λέησόν με». Τίποτ’ λλο.. Τίποτα. ρεμα, μέ τά μάτια νοικτά, γιά νά μήν κινδυνεύετε πό φαντασίες καί πλάνες, μέ προσοχή καί φοσίωση νά στρέφεσθε στόν Χριστό. Νά λέτε τήν εχή μέ τρόπο παλό καί χι συνέχεια, λλά ταν πάρχει διάθεση καί τμόσφαιρα κατανύξεως, ποία εναι δρο τς θείας χάριτος. Χωρίς τήν χάρι ατόϋπνωτίζεσαι καί μπορε νά πέσεις σέ φτα καί πλάνη καί παράκρουση. Νά μή γίνεται εχή γγάρια. πίεση μπορε νά φέρει μία ντίδραση μέσα μας, νά κάνει κακό. χουν ρρωστήσει πολλοί μέ τήν εχή, γιατί τήν καναν μέ πίεση».

ερομόναχος Σάββας γιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...