Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

Οι παναίρεση των "χιλιαστών" ή των "ψευδομαρτυρων του Ιεχωβά".


Οι "χιλιαστές" είναι προβατόσχημοι λύκοι. Παρουσιάζονται σαν Χριστιανοί ενώ είναι Αντίχριστοι!

Αλλ' ας ίδωμεν διατί οι Χιλιαστές είναι αντίχριστοι και διατί ό χιλιασμός είναι παναίρεσις. Διότι πράγματι ό χιλιασμός είναι ή συνισταμένη όλων των αιρέσεων όλων των αιώνων από της γεννήσεως του Χριστού μέχρι σήμερον. 

  •  Οι χιλιαστές δεν δέχονται τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ως Υίόν Θεού και Θεόν ομοούσιον τω Πατρί, αλλά λέγουν Αυτόν «Μέγαν Αρχιδούλον του Πατρός», συγχέοντες Αυτόν με τον Αρχάγγελον Μιχαήλ.
  • Δεν δέχονται καν την ύπαρξη του Παναγίου Πνεύματος, του ομοουσίου τω Πατρί και τω Υιω.
  • Αρνούνται το δόγμα της «Αγίας Τριάδος βλασφημούντες φρικτώς το Πανάγιον Όνομα του Θεού.
  • Δεν δέχονται την ενσάρκωσιν του Λόγου, αλλά λέγουν ότι ό Χριστός μετεβλήθη και ενηνθρώπησε και έγινε μόνον άνθρωπος. Δεν δέχονται δηλαδή τάς δύο φύσεις του Χριστού, την θείαν και την ανθρώπινη.
  • Δεν δέχονται τας Οικουμενικός Συνόδους και τους Άγιους Πατέρας.
  • Πολεμούν τα Αγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας ονομάζοντες αυτά «πράγματα βδελυκτά και σιχαμερά». Δεν βαπτίζονται, δεν κοινωνούν κ.λπ.
  • Πολεμούν τας Αγίας Εικόνας και την Εκκλησία του Χριστού εν τω προσώπω των Κληρικών αυτής.
  • Καταργούν την Δευτέραν Παρουσίαν του Χριστού και ισχυρίζονται ότι ή Χιλιετής Βασιλεία του Χριστού θα είναι χωρίς Χριστόν και ή Δευτέρα παρουσία Του δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά το ότι θα στρέψη την προσοχήν Του ό Χριστός εις την γήν.
  • Καταργούν την εν Χριστώ πανανθρώπινον υιοθεσία έφ' όσον δι' αυτούς μοναδικοί κληρονόμοι του Θεού θα είναι μόνον οι κυβερνώντες την πολυεθνική εταιρεία ΣΚΟΠΙΑ και οί όποιοι μετά τον Αρμαγγεδώνα, θα αποτελέσουν την παγκόσμιο Κυβέρνησιν.


Οι αρχηγοί των Μαρτύρων του Ιεχωβά θεωρούν όλους τους ανθρώπους ως κατώτερα όντα και αποκαλούν αυτούς «ό πολύς όχλος», δεν αναγνωρίζουν δε εις αυτούς κανένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θεωρούν αυτούς σκλάβουν των αρχηγών της ΣΚΟΠΙΑΣ. Ακόμη δε και τους χιλιαστές, τα θύματα των, δεν τα δέχονται ως κληρονόμους του Θεού.
Εξ όλων αυτών πού ακροθιγώς αναφέραμε είναι πασίδηλων ότι οι χιλιαστές είναι αντίχριστοι και ότι ό χιλιασμός είναι ή σύνοψης όλων των άπ' αιώνων αιρέσεων.
Είναι όμως και άσπονδοι εχθροί της πατρίδος. Υποσκάπτουν τα θεμέλια του έθνους και προειδοποιούν την επικράτησιν της πολυεθνικής εταιρείας ΣΚΟΠΙΑ, προδίδοντες ούτω την πατρίδα των αντί πολλών αργυρίων, τα οποία αφειδώς δίδονται εις αυτούς από τους μεγαλοκεφαλαιοκράτας του Μπρούκλιν.
Πολεμούν και προσπαθούν να ξεριζώσουν το συναίσθημα της φιλοπατρίας. Μισούν τα εθνικά σύμβολα και αποκαλούν την σημαία «κουρελόπανο», τον δε χαιρετισμό της σημαίας λέγουν σατανική λατρείαν.
Αρνούνται να πάρουν όπλα εις τον στρατόν και ούτω διαλύουν τον στρατόν. Αντιθέτως ευνοούν την αναρχία και την διάλυσιν της διοικήσεως του κράτους. Αδιάλλακτοι και ύπουλοι εχθροί του Χριστού και της Πατρίδος είναι οι χιλιαστές.
Το γεγονός δε τούτο θλίβει βαθύτατα την Εκκλησία του Χριστού και τους αληθούς Έλληνας, διότι ή σατανική αύτη οργάνωσης, ή οποία υποσκάπτει τα θεμέλια του Ελληνικού Κράτους και βεβηλώνει ότι ιερόν και όσιον, ότι αγνό και Ελληνικό και ότι θείον ενστάλαγμα εχαρίτωσεν την ελληνικήν ψυχήν, δυστυχώς απολαμβάνει σήμερον προνομιακής μεταχειρίσεως υπό του Ελληνικού Κράτους. τούτο βεβαίως επέβαλαν, χωρίς αμφιβολία, πολλαί σκοτεινέ δυνάμεις αί οποιαι διοικούν κατά τας ημέρας μας όλον τον κόσμον. Και ενώ οι εχθροί της πατρίδος και του έθνους χιλιαστές απολαμβάνουν τόσων προνομίων, ή σωστική κιβωτός του έθνους μας, ή Εκκλησία, φοβούμεθα ότι ευρίσκεται σήμερον «εν διωγμώ» με την επιχειρούμενη αποχριστιανοποίησιν του έθνους μας δια της αποσυνθέσεως των χριστιανικών ηθών (αυτόματο διαζύγιο - αποποινικοποιήσεις της μοιχείας - νομιμοποιήσεις των αμβλώσεων - διαφθορά των κέντρων ψυχαγωγίας και της τηλεοράσεως κ.λπ.) και την επιχειρούμενη άποδυνάμωσί της.
Ημείς ως χριστιανοί και ως Έλληνες, ας αναλογισθώμεν τάς ευθύνες μας και ας προσέξωμεν πολύ. Οι Χιλιαστές, είναι οι βαρείς λύκοι, οί όποιοι ζητούν να κατασπαράξουν την Έκκλησίαν και το Έθνος μας. Ας καταδιώξωμεν αυτούς όλες δυνάμεσιν. Ουδεμία σχέσιν να εχωμεν με αυτούς και να άγωνιζώμεθα γενναίως δια την διάλυσίν των και την απομάκρυσίν των από την φίλτατη μας πατρίδα.
Ως πιστοί δε ορθόδοξοι χριστιανοί οφείλομε να υπερασπίσωμεν την δοκιμαζομένην Μητέρα μας Έκκλησίαν, αίροντες μετ' αυτής τον σταυρόν μας, με την βεβαίαν ελπίδα ότι «πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν Αυτής» έφ' όσον ό Κύριος μας διαβεβαιώνει «εγώ νενίκηκα τον κόσμον».

Τον μακαριστού Αρχιμ. Δαμασκηνού Κατρακούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...